Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2015

16:48
8904 c345 500

steadydietofshame:

My friend just sent me this from my high schools library. Proud of Riverdale for this!

Reposted fromaltheaknorka altheaknorka viaRedPenny RedPenny
16:47
9980 ffda 500

aaestival:

Explored today with kylieparks

10:37
10:36
220/2015
Klęska - Bolesław Leśmian
Dawniej mi się zdawało, żem z mroków chaosu Wybiegł w świat - niepochwytny i wolny od losu.
Że najtrwalszy ze wszystkich przewidzeń i dziwot - Sam o sobie śnię powieść - sam klecę mój żywot.
Że powoli, niechętnie i niepostrzeżenie W złych snach mi się z dnia na dzień - ciuła przeznaczenie.
I że musi upłynąć bardzo dużo czasu, Nim mrok pozna mnie w kwiatach lub stwierdzi śród lasu...
Dziś wiem, że w zło się trzeba jak w szelest zasłuchać - Że je łatwiej wykrwawić niźli udobruchać.
Mgła mi z ręki wróżyła... Pamiętam szept cienia... Nim cios we mnie uderzył - wprzód zbrakło zbawienia.
A gdym wołał o pomoc - tak nagle się stało, Jakbym najpierw miał ranę, a później - to ciało...
Bo między mną a klęską - żaden czas nie płynął I nie było tych godzin, gdym jeszcze nie zginął.
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja

February 11 2015

08:42
08:37
3884 3bc8 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viatwice twice
08:33
7428 1014 500
08:31
08:31
6057 144b
Reposted fromIriss Iriss viamalinowychrusniak malinowychrusniak

February 10 2015

15:56
8487 4849 500
Reposted fromtwice twice viapaulinab paulinab
12:58
12:58
3249 5d21
12:56
9161 86f6
moon

February 09 2015

19:24
1754 84bb
19:21
8783 c3e2 500
Reposted fromhormeza hormeza viaxjoancatherine xjoancatherine
19:20
3923 a0a5
Reposted fromblueinsane blueinsane viatwice twice
19:19
8472 9378 500
Reposted fromtwice twice
19:18
8397 4740 500
Reposted fromtwice twice
19:15
9931 cd3a
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaRedPenny RedPenny
19:14
8709 1928 500
Reposted frommiischa miischa viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl